| |     Deutsch | english  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/03-dr.propis, 42/05-dr.propis, 61/05, 101/05-dr.zakon, 42/06-dr.propis, 47/07-dr.propis, 54/08-dr.propis, 5/09, 54/09, 35/10-dr.propis, 50/11, 70/11-dr.propis, 55/12-dr.propis., 93/12, 47/13-dr.propis., 65/13-dr.propis, 57/14-dr.propis, 45/15-dr.propis, 83/15, 112/15), Odluke Vlade o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, br.50/16 ), Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br.8/08, 3/09 i 30/13) i Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih  konzularnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 102/10, 89/13 i 23/17), utvrđuje se

 CENOVNIK
KONZULARNIH USLUGA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
I DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U INOSTRANSTVU

 

Konzularno-pravna radnja/usluga

Iznos (EUR)

 

1.

Izdavanje pasoša

64

2.

Izdavanje putnog lista- pasavana za povratak u RS

41

3.

Oglašavanje pasoša nevažećim u Službenom glasniku

54

4.

Potvrde, uverenja

32

5.

Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u RS

6

6.

Carinska potvrda

120

7.

Sastavljanje i overa punomoćja – izjave

63

8.

Overa potpisa stranke na punomoćju – izjavi

41

9.

Overa fotokopije

30

10.

Naslednička izjava

72

11.

Prijava rodjenja deteta radi upisa u MKR i evidenciju državljana RS

9

12.

Prijava braka zaključenog pred inostranim organom

14

13.

Zaključenje braka u DKP

101

14.

Utvrđivanje državljanstva

56

15.

Provera državljanskog statusa

28

16.

Otpust iz državljanstva

429

17.

Prijem u državljanstvo

198

18.

Potvrda o podnetoma zahtevu za otpust iz državljanstva RS na nemačkom jez.

32

19.

Pribavljanje uverenja o nekažnjavanju (MUP)

31

20.

Uvodjenje u vojnu evidenciju

2

21.

Pribava IMKR-domaći obrazac od matičnih službi iz RS

32

22.

Pribava IMKR-medjunarodni obrazac od matičnih službi iz RS

34

23.

Pribava Uverenja o državljanstvu od matičnih službi iz RS

35

24.

Pribava Uverenja o slobodnom bračnom stanju od matičnih službi iz RS

38

25.

Izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga koje se vode u DKP

40

26.

Zapisnik o priznavanju očinstva

13

27.

Viza - tipa B i C

61

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga
Sporazum izmedju Vlade R. Srbije i Vlade R.Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša
Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za drzavljane dveju zemalja
Ukidanje viza za nosioce putnih isprava Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Urađeni biometrijski pasoši
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari