| |     Deutsch | english  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

        Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04-dr.propis, 42/05-dr.propis, 61/05, 101/05-dr.zakon, 42/06-dr.propis, 47/07-dr.propis, 54/08-dr.propis, 5/09, 54/09, 35/10-dr.propis, 50/11, 70/11-dr.propis, 55/12-dr.propis., 93/12, 47/13-dr.propis., 65/13-dr.propis, 57/14-dr.propis, 45/15-dr.propis, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/17), Odluke Vlade o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, br. 61/17 ), Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br.8/08, 3/09 i 30/13) i Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih  konzularnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 102/10, 89/13 i 23/17) , utvrđuje se     

   CENOVNIK

POJEDINIH KONZULARNIH USLUGA MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA
I DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U INOSTRANSTVU

NAPOMENA: U dole navedene cene nisu obavezno uključene i pojedine naknade za posebne usluge propisane čl. 10, Pravilnika o vrstama posebnih usluga DKP, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi, a koje se odnose na usluge kao što su fotokopiranje, poštansko telefonske usluge, korišćenje kompjuterske opreme (skeniranje, štampanje i slično), prosleđivanje dokumenata elektronskim putem i slično.

  Konzularno-pravna radnja/usluga Iznos (EUR)
1. Zahtev za biometrijsku putnu ispravu 66-72
2. Izdavanje putnog lista- pasavana za povratak u RS 41-43
3. Oglašavanje paoša nevažećim 21
4. Potvrde, uverenja, rešenja koje uzdaje GK 32
5. Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u RS 6
6. Carinska potvrda

120 u DKP

131 u R.Srbiji

7. Sastavljanje i overa punomoćja – izjave 63
8. Overa potpisa stranke na punomoćju – izjavi

41

19 -2. primerak

11 -3. primerak

9. Overa potpisa stranke na punomoćju-izjavi sačinjenoj u GK 63
10. Overa donetog prevoda 22
11 Prevod sačinjen i overen u DKP 50
12. Sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi 72
13. Sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena osim u oblasti nasledno - pravnih odnosa 47
14. Prijava novorođenog deteta 9
15. Prijava brakova zaključenih pred inostranim organom 14
16. Zaključenje braka u DKP 101+40
17. Utvrđivanje državljanstva 56
18. Provera državljanskog statusa 28
19. Upis u evidenciju državljana R.Srbije 69
20. Prestanak državljanstva/otpust iz državljanstva R.Srbije 459
21. Potvrda o podnetom zahtevu za opust iz državljanstva RS na nemačkom jeziku 32
22. Prijem u državljanstvo 215
23. Izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga u GK 40
24. Pribavljanje izvoda od matičnih službi iz RS, na domaćem obrascu 32
25. Pribavljanje izvoda od matičnih službi iz RS, na višejezičnom obrascu 34
26. Pribavljanje uverenja iz matičnih knjiga iz RS 35
27. Pribavljanje uverenja o slobodnom bračnom stanju iz matičnih knjiga u RS 38
28. Pribavljanje uverenja o nekažnjavanju   31
29. Pribava potvrda i dokumenata na zahtev stranke (lična, soc, radna i dr.pitanja) od 26
30. Zapisnik o priznavanju očinstva 13
31. Viza - tipa B i C 62
32. Viza - tipa D 32
33. Viza za državljane Jermenije, Kine, Malija, Pakistana i Sirije 3
34. Viza za državljane Gabona 102
35. Prijava smrti 11
36. Overa fotokopije

30

10 - za 2. i svaki naredni primerak

37. Uvođenje u vojnu evidenciju 2 - 9
38. Potvrda o životu 2

Za informacije o cenama konzularnih usluga kontaktirajte Generalni konzulat.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Izbori za poslanike Narodne skupštine 2022.
Referendum 2022
Odgovori na najčešće postavljena pitanja
Заказивање термина за пасоше
Konzularna nadležnost
Cenovnik konzularnih usluga
Putne isprave
Urađeni biometrijski pasoši
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari