| |     Deutsch | english  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

        Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04-dr.propis, 42/05-dr.propis, 61/05, 101/05-dr.zakon, 42/06-dr.propis, 47/07-dr.propis, 54/08-dr.propis, 5/09, 54/09, 35/10-dr.propis, 50/11, 70/11-dr.propis, 55/12-dr.propis., 93/12, 47/13-dr.propis., 65/13-dr.propis, 57/14-dr.propis, 45/15-dr.propis, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/17), Odluke Vlade o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, br. 61/17 ), Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br.8/08, 3/09 i 30/13) i Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih  konzularnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 102/10, 89/13 i 23/17) , utvrđuje se     

   CENOVNIK

POJEDINIH KONZULARNIH USLUGA MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA
I DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U INOSTRANSTVU

NAPOMENA: U dole navedene cene nisu uključene i pojedine naknade za posebne usluge propisane čl. 10, Pravilnika o vrstama posebnih usluga DKP, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi, a koje se odnose na usluge kao što su fotokopiranje, poštansko telefonske usluge, korišćenje kompjuterske opreme (skeniranje, štampanje i slično), prosleđivanje dokumenata elektronskim putem i slično.

  Konzularno-pravna radnja/usluga Iznos (EUR)
1. Zahtev za biometrijsku putnu ispravu 65
2. Izdavanje putnog lista- pasavana za povratak u RS 41
3. Oglašavanje pasoša nevažećim u Službenom listu 54
4. Potvrde, uverenja, rešenja 32
5. Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u RS 6
6. Carinska potvrda 131
7. Sastavljanje i overa punomoćja – izjave 63
8. Overa potpisa stranke na punomoćju – izjavi 41
9. Overa prepisa ili kopije koju sačini stranka 30
10. Overa donetog prevoda 22
11 Prevod sačinjen i overen u DKP 50
12. Sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi 72
13. Sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena osim u oblasti nasledno - pravnih odnosa 47
14. Prijava novorođenog deteta 9
15. Prijava brakova zaključenih pred inostranim organom 14
16. Zaključenje braka u DKP 101
17. Utvrđivanje državljanstva 56-64
18. Provera državljanskog statusa 28
19. Otpust iz državljanstva 441
20. Prijem u državljanstvo 201-209
21. Pribava dokumenata od matičnih službi iz RS 34-40
22. Zapisnik o priznavanju očinstva 13
23. Viza - tipa B i C 63
24. Viza za državljane Jermenije, Kine, Malija, Pakistana i Sirije 3
25. Viza za državljane Gabona 102

Za informacije o cenama konzularnih usluga kontaktirajte Generalni konzulat.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Заказивање термина за пасоше
Konzularna nadležnost
Cenovnik konzularnih usluga
Putne isprave
Urađeni biometrijski pasoši
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari